Andre råd og utvalg

I tillegg til hovedutvalgene finnes en rekke underliggende råd og utvalg tilknyttet bestemte saksområder innenfor fylkeskommunens virksomhet.

Se møtekalender for informasjon om møter, sakspapirer og medlemmer i de ulike utvalgene.

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har som arbeidsområde de saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte, og har et særskilt ansvar for å ta initiativ innenfor dette felt. Utvalget består av 12 medlemmer. 7 politikere som er valgt blant fylkestingets medlemmer. Fylkestinget velger også leder og nestleder. Arbeidstakerorganisasjonene utpeker 5 medlemmer.

Forhandlingsutvalget

Forhandlingsutvalget har som arbeidsområde de forhandlingsbestemmelsene som fremgår av tariffavtalene i kommunalt og statlig avtaleverk. Utvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Representantene er de samme politisk valgte som sitter i administrasjonsutvalget. Leder og nestleder i administrasjonsutvalget er også leder og nestleder i forhandlingsutvalget.

Fylkeseldrerådet

Fylkeseldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Det skal behandle alle saker som angår levekår for eldre. Rådet kan gi uttalelser til saker med eldreaspekt som skal behandles i fylkeskommunale utvalg, til budsjettforslag/økonomiplan og til planer og utredninger som berører eldre. Presentasjoner fra landskonferanse 2014.

Fylkesvalgstyret

Fylkesvalgstyret oppnevnes av fylkestinget. Fylkesvalgstyrets viktigste oppgaver er godkjenning av listeforslag ved fylkestingsvalg og stortingsvalg, behandling av søknader om fritak for å stå på disse listene og kontroll av de kommunale valgstyrenes arbeid ved fylkestings- og stortingsvalg, herunder kontrolltelling og registrering av endringer som er gjort på stemmesedlene.

Fylkeskommunal klagenemnd

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg består av tre politikere og rådgivende medlemmer fra Trygg Trafikk, Statens vegvesen, Politiet, Utrykningspolitiet, samt Utviklingsavdelingen og Samferdselsavdelingen i Buskerud fylkeskommune. Se oversikt over alle medlemmer i FTU.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er fylkestingets kontrollorgan overfor politiske organer og overfor administrasjonen. Utvalget har en uavhengig status. Kontrollutvalget har egen nettside og møteplan.

Likestillingsutvalget

Likestillingsutvalget skal ta initiativ for å få fram saker med betydning for likestillingsspørsmål, både hva gjelder kjønn, etnisk bakgrunn, legning eller funksjonshemning.

Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Det skal behandle alle saker som angår funksjonshemmede og avgir uttalelser til saker som berører funksjonshemmede og som skal behandles i fylkeskommunale utvalg.

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for å heve kvaliteten av hele fag- og yrkesopplæringen.


Publisert 8. januar 2016, oppdatert 29. juni 2016.