Bakgrunn for reformen

Stortinget har vedtatt å gjennomføre en kommune- og regionreform.

Stortinget

Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer og har bedt om en regionre­form samtidig med kommunereformen.

  • Stat
  • Fylke/region
  • Kommune

Her kan du lese stortingsmeldingen: Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver

Den regionale inndelingen må være i samsvar med de samfunns­utfordringer som regionalt folkevalgt nivå skal bidra til å løse. Dette er nødvendig for at regionene skal kunne ta en større rolle som samfunnsutviklere.

Med regi­onreformen vil regjeringen bygge videre på de roller, oppgaver og funksjoner fylkeskommunen har i dag, og utvikle de folkevalgte regionene i rol­len som regional samfunnsutvikler.

Regionreformen skal også bidra til å styrke lokaldemokratiet på regionalt nivå. At folkevalgte har et ansvar for å legge til rette for samfunnsut­vikling, har en demokratisk egenverdi og inne­bærer også maktspredning.

Det er regjeringens mål å gjennomføre kommune­reformen og regionreformen samtidig, slik at både nye kommuner og nye folkevalgte regioner kan tre i kraft fra 1. januar 2020.

Les også: Sanner vil ha 10 regioner innen 2020


Publisert 27. september 2016, oppdatert 12. januar 2018.